Campionatos Provinciais de xadrez A Coruña 2020 en Carballo

ORGANIZA: Club xadrez O Toque Xiria Carballo

COLABORA: Federación Galega de Xadrez

DIRECTOR DO TORNEO: Javier Teixeira Pazos

ÁRBITROS PRINCIPAIS: AN Javier Mazaira Alba e AA Oscar B. de Prado Rodríguez

LOCAL DE XOGO: Espazo Xove de Carballo, rúa Valle Inclán nº24

SISTEMA DE XOGO, DATAS E HORARIOS:

CATEGORÍAS SUB-8, SUB-10 e SUB-12
Data: 11/01/2020
Ritmo de Xogo: 20´+10”
Suizo a 6-7 rondas dependendo do número de xogadores
Horarios: 1ª rolda 11:00 2ª rolda 12:00 3ª rolda 13:00 4ª rolda 16:00 5ª rolda 17:00 6ª rolda 18:00 7ª rolda 19:00
Sistemas de desempate: Resultado Particular, Bucholz -1, Bucholz total, Progresivo
CATEGORÍAS SUB-14 e SUB-16
Data: 11-12/01/2020
Ritmo de Xogo: 45´+15”
Suizo a 6-7 rondas dependendo do número de xogadores
Horarios: 1ª rolda 11:00 2ª rolda 16:00 3ª rolda 18:00 11/01
4ª rolda 10:00 5ª rolda 12:00 6ª rolda 16:00 7ª rolda 18:15 12/01
Sistemas de desempate: Resultado Particular, Bucholz -1, Bucholz total, Progresivo
CATEGORÍAS SUB-18 e ABSOLUTA
Data: 11-12-18-19/01/2020
Ritmo de Xogo: 90´+30” válido Elo FIDE
Suizo a 6 rondas
Horarios: 1ª rolda 16:30 11/01 2ª rolda 10:00 3ª rolda 16:30 12/01
4ª rolda 16:30 18/01 5ª rolda 10:00 6ª rolda 16:00 19/01
Sistemas de desempate: Resultado Particular, Bucholz brasileiro (-1), Bucholz total, ARO

TROFEOS:
Sub-08, Sub-10 e Sub-12: 1º, 2º e 3º, e medallas para o resto dos participantes
Sub-14 e Sub-16: 1º, 2º e 3º
Sub-18 e Absoluto: 1º, 2º e 3º

INSCRICIÓNS: No e-mail [email protected]. Poderán participar os xogadores federados na tempada 2020 en clubs da provincia da Coruña e que teñan nacionalidade española, bandeira deportiva FIDE española e ser seleccionables por Galicia. O prazo de inscrición será ata o mércores 8 de xaneiro de 2020.

IMPORTANTE:O primeiro clasificado da clasificación xeral de cada un dos torneos terá a praza pagada no campionato galego.

ACEPTACIÓN:Os delegados de cada club e os xogadores inscritos, autorizan á organización do torneo á difusión de información ou á utilización de imaxes ou do nome do equipo e os dos seus xogadores nos medios de comunicación ou en publicidades e memorias da competición, sempre que non representen menoscabo da súa honra ou reputación, ou que sexa contraria aos seus intereses, e sempre dentro do marco legal que se fíxa no Código Civil, na Lei de Enxuizamento Civil e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE:
A inscripción a este torneo implica a aceptación das bases do mesmo, así como autoriza de forma expresa e voluntaria á ORGANIZACIÓN, a empregar gratuitamente os vídeos, imaxes e/ou audios nos que este interveña -incluso aquelos facilitados polo mesmo coa finalidade de publicar na páxina web así como en calquera das redes sociais das que forme parte ou outra publicación impresa e/ou dixitall co fin de dar unha maior visibilidade e/ou difusión á actividade da Organización. Dita autorización refírese á la totalidade dos usos que poidan ter os videos, imaxes e/ou audios nos que aparezca, empregando os medios técnicos coñecidos na actualidade e os que poideran desenvolverse no futuro, e para calquer aplicación. Todo elo coa única salvedade e limitación de aquelas utilizacións ou aplicacións que puidieran atentar ao dereito ao honor nos términos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil ao dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. A autorización non fixa ningún límite de tempo para a súa concesión nin para a explotación nas que apareza, polo que a autorización considérase concedida por un prazo de tempo ilimitado. Esta autorización pode ser revocada en cualquier momento polo Interesado, coa salvedade de aquelas actuacións/campañas que estean en marcha, en cuxo caso deberán finalizar para que empecé a facer efecto a revocación, polo que a retirada do consentimento, non terá carácter retroactivo.