I TORNEO DE XADREZ ERLAC-CIDADE DA CORUÑA – XV CIRCUITO GALEGO DE PROMOCIÓN DA FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ
BASES DO TORNEO
Organizador do torneo:
Fundación Escuela Universitaria de relaciones laborales de A Coruña (ERLAC)
Colabora:
Concello da Coruña e Federación Galega de Xadrez
Data:
Sábado 15 de outubro de 2022
Local de xogo:
Palacio dos Deportes de Riazor.
Dirección:
Rúa Manuel Murguía, S/N, 15011 A Coruña
Categorías:
Sub-8 “Promesas”:
Nados nos anos 2014 y posteriores.
Sub – 10 “Benxamín”:
Nados nos anos 2012 y 2013.
Sub – 12 “Alevín”:
Nados nos anos 2010 y 2011.
Sub – 14 “Infantil”:
Nados nos anos 2008 y 2009.
Absoluta – Local
Teñen a condición de xogador local, aqueles xogadores federados en clubes empadroados na cidade de A Coruña
Inscrición:
No Formulario: https://forms.gle/BZxmCApCy3qxpiAB8
Límite:
Ata as 23:00 horas do 13 de outubro
Capacidade:
Máximo 200 plazas para todo o torneo
Torneo Federado:
Só poderán participar xogadores con licenza federativa válida na tempada 2022
Sistema de xogo:
Suizo a 7 roldas de 10′ + 3″ de incremento para todas as categorías
Aplicarase o artigo A4 (partidas sen supervisión adecuada)
Calendario de competición:
Presentación e confirmación das listas: 10:45 horas.
Roldas:
1ª: 11:00
2ª: 11:50
3ª: 12:40
4ª: 16:00
5ª: 16:50
6ª: 17:40
7ª: 18:30
Desempates:
1º Duelo directo, sempre que todos os xogadores empatados se enfronten
2º Buchholtz Brasileiro.
3º Buchholtz medio.
4º Buchholtz Total.
Entrega de Premios e Clausura
Horario: 19:00
Trofeos:
Cinco mellores clasificados para categorías de promoción
Tres primeiros clasificados para a categoría absoluta
Primeiro Xogador Local (este trofeo non será acumulable)
Outros Premios:
Obsequios de participación para todos os xogadores das categorías de promoción
Sorteo de premios no que participarán todos os xogadores das categorías de promoción
Arbitraxe e Organización
Xogadas ilegais:
Tres xogadas ilegais suporán a perda da partida para as categorías sub8 e sub10
Dúas xogadas ilegais darán lugar á perda da partida para as categorías sub12 e sub14 e absoluta.
Non se incrementarán os tempos para as xogadas ilegais, salvo no caso de que o xogador perxudicado pola ilegal teña menos dun minuto no seu reloxo.
Inicio do xogo:
Á hora sinalada para o inicio da sesión comezarán os reloxos dos xogadores que teñan as pezas brancas.
O tempo de atraso permitido é ata que caia a bandeira.
Director do torneo:
Jesús Vázquez Forno.
Árbitro principal:
Oscar de Prado
Cambios:
A organización resérvase o dereito de modificar as bases sen previo aviso a través da web
Contacto.
Teléfono da Escola Universitaria Relacións Laborais da Coruña (Lucas): 981248080
Correo electrónico para incidencias. [email protected]
ACEPTACIÓN
Os delegados de cada club e os xogadores inscritos, autorizan a organización do torneo,
a difusión de información ou a utilización de imaxes ou do nome do equipo e dos seus
xogadores nos medios de comunicación ou na publicidade e memorias da competición.
sempre que non supoñan un prexuízo para a súa honra ou sona, ou sexa contrario aos
seus intereses e sempre dentro do marco legal establecido no Código Civil, na Lei de
axuizamento civil e na Lei orgánica 15/99, do 13. Decembro, Protección de Datos
Persoais.
CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE
A inscripción a este torneo implica a aceptación das bases do mesmo así como autoriza
de forma expresa e voluntaria á ORGANIZACIÓN, a empregar gratuitamente os
vídeos, imaxes e/ou audios nos que este interveña incluso aquelos facilitados polo
mesmo coa finalidade de:
Publicar na páxina web así como en calquera das redes sociais das que forme parte ou
outra publicación impresa e/ou dixital co fin de dar unha maior visibilidade e/ou
difusión á actividade da Organización.
Dita autorización refírese á totalidade dos usos que poidan ter os videos, imaxes e/ou
audios nos que aparezca, empregando os medios técnicos coñecidos na actualidade e os
que poideran desenvolverse nofuturo, e para calquer aplicación. Todo elo coa única
salvedade e limitación de aquelas utilizacións ou aplicacións que puidieran atentar ao
dereito ao honor nos términos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de
protección civil ao dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.
A autorización non fixa ningún límite de tempo para a súa concesión nin para a
explotación nas que apareza, polo que a autorización considérase concedida por un
prazo de tempo ilimitado.
Esta autorización pode ser revocada en calquer momento polo Interesado, coa salvedade
de aquelas actuacións/campañas que estean en marcha, en cuxo caso deberán finalizar
para que empece a facer efecto a revocación, polo que a retirada do consentimento, non
terá carácter retroactivo.